Informace o zpracování osobních údajů

Místo

Roudnet z.s.
Roudná 231 392 01 Soběslav
Czech Republic

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů:

RoudNet z. s.
Roudná 231
392 01 Soběslav

 

Jaká data uchováváme:

 1. Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, které jste nám poskytli v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci, jakožto člena spolku.
 2. Kontaktní údaje – hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo. Tyto informace sbíráme pouze od Vás za účelem efektivní komunikace mezi spolkem a jeho členy
 3. Informace o Vašem členství – datum vstupu, případně odchodu, informace o zaplacených členských příspěvcích a případné účasti ve volených orgánech RoudNetu.
 4. Informace o Vaší činnosti ve sdružení – zejména účast na členských schůzích (prezenční listiny Valných hromad), případnou e-mailovou komunikaci a informace o Vašich síťových zařízeních (zejména fyzická a IP adresa počítače či směrovače).

 

Jak jsou získaná data využívána:

 1. Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti RoudNet z.s., organizaci členských schůzí a valných hromad. Jako členové sdružení dostáváte pozvánky na všechny akce pořádané RoudNet z.s. Využití Vašich osobních dat pro tento účel je součástí přihlášky, kterou jste podali a vyplývají z Vašeho členství v RoudNet z.s.
 2. Pokud jste členy vedení či rady správcůRoudNet z.s., jsou Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa publikovány na webových stránkách RoudNet z.s. K tomuto účelu je od Vás vyžádán souhlas.
 3. RoudNet z.s. pořizuje zápisy ze schůzí sdružení, včetně účasti členů. Dále pořizuje jednou ročně zprávu o činnosti sdružení, kde mohou být použity výše uvedené informace, které jste nám poskytli.
 4. Na akcích, které pořádá, pořizuje RoudNet z.s. fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. RoudNet z.s. považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit spolku.
 5. Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.
 6. RoudNet z.s. vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči RoudNet z.s.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje držíme:

 1. RoudNet z.s. ukládá osobní údaje svých členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy sdružení. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.
 2. Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vašeho členství a ještě 2 následující roky po odchodu, za účelem zajištění vypořádání činnosti bývalého člena.
 3. Vaše kontaktní informace na webových stránkách RoudNet z.s. jsou v případě účasti ve vedení či radě správců RoudNet z.s. odstraněny nejpozději do 3 měsíců po skončení Vašeho mandátu
 4. Informace o Vašich členských příspěvcích a dalších finančních kontaktech jsou drženy 8 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví RoudNet z.s. předmětem finanční kontroly.
 5. Databázi členů, včetně bývalých členů (jejich osobních údajů) RoudNet z.s. drží RoudNet z.s. po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Tyto informace nejsou zpřístupňovány subjektům mimo členů RoudNet z.s.

 

Jaké údaje o Vás potřebujeme:

 1. Pro činnost RoudNet z.s. potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s Vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje Vaše identifikační a kontaktní údaje.
 2. Pro zveřejnění kontaktních informací u vedoucích činitelů a členů Rady správců RoudNet z.s. Vás písemně žádáme o souhlas, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat.
 3. V případě pořizování fotodokumentace a zápisů ze schůzek RoudNet z.s. považujeme zpracování informací za oprávněný zájem RoudNet z.s. Při porovnání oprávněnosti zájmů RoudNet z.s. a újmy, které se Vám, jako členům, dostává na Vašich právech, jsme vyhodnotili, že RoudNet z.s. je oprávněno tyto činnosti vykonávat.

 

Jak jsou Vaše data uchovávána:

 1. Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi na serveru spolku, který není přímo přístupný ze sítě internet. Data na serveru jsou chráněna také proti fyzické krádeži zařízení.
 2. Papírovou formu přihlášky uchovává předseda v šanonu, který není veřejně přístupný.

 

Jaká jsou Vaše práva:

 1. Dotázat se, zda se Vaše osobní údaje zpracovávají, a žádat jejich kopii (export). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili.
 3. V případech, kdy zpracování probíhá kvůli našemu oprávněnému, máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku.
 4. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podpora@roudnet.org zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu.
 5. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem nebo listinné podání s ověřeným podpisem.
 6. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je, ale vždy vhodné problém projednat přímo s předsedou spolku pomocí emailu info@roudnet.org.

 

Komu Vaše údaje předáváme:

 1. Vaše osobní, kontaktní a členské informace mohou být v případě Vašeho zájmu o internetovou televizi předány na servery společnosti sledovanitv.cz s.r.o., Brno, Česká Republika. Zde je z Vaší strany, ale dále nutný souhlas s obchodními podmínkami společnosti sledovanitv.cz s.r.o. jinak nejsou data uložena.
 2. E-mailová komunikace je uchovávána na mailových serverech společností Zoho Corporation BV, Amsterdam, Nizozemsko a Centrum Holdings s.r.o., Praha, Česká Republika
 3. Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatické analýzy (tzv. profilingu)
 4. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.