Stanovy - aktuální znění

Stanovy spolku

Úplné znění ke dni 30. 1. 2016

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

 1. Název spolku: RoudNet z.s. (dále též spolek)
 2. Sídlo RoudNetu z.s. je na adrese Roudná 231, 392 01 Soběslav.
 3. RoudNet z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následně zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání
 4. RoudNet z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu definovaného v Čl. 2 Cíle činnosti.

 

Článek 2

Cíle činnosti

 

 1. Cílem činnosti spolku je umožnit členům komunikaci v rámci sítě, kterou tvoří telekomunikační zařízení sdružení nebo jeho členů. Komunikací se rozumí zejména sdílení vysokorychlostního připojení k síti Internet, sdílení privátní telefonní sítě spolku, sdílení datového úložiště, apod.
 2. Spolek nebude poskytovat služby, která by spočívala v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Nebude ani pronajímat vlastní telekomunikační okruhy.
 3. Prostředkem k uplatnění cíle sdružení je rovněž údržba, provoz a rozvoj sítě a nákup potřebného technického a programového vybavení za účelem rozvoje sítě.
 4. K podpoře hlavní činnosti může spolek poskytovat služby v oblasti tvorby a správy webových stránek třetích subjektů, připojení těchto nečlenských subjektů k síti Internet a správě tohoto připojení.

 

Článek 3

Členství

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku RoudNet z.s. (dále též „člen“) se může stát právnická nebo fyzická osoba. Osoba mladší patnácti let tak může učinit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
 2. Členství ve spolku vzniká zápisem do seznamu členů po splnění těchto podmínek:
  1. podání písemné přihlášky
  2. zaplacení členského příspěvku
  3. schválení členství radou správců a předsedou
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením na základě písemného oznámení
  2. nezaplacením členského příspěvku do stanovené doby
  3. vyloučením podle odstavce 6
  4. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  5. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
 4. Při zániku členství podle odstavce 3 písmene a, b je člen povinen splnit veškeré závazky a povinnosti vůči spolku, zejména vydat veškeré prostředky sdružení, které má v držení. Pokud to není možné nebo účelné, rozhodne předseda po dohodě s vystupujícím členem a radou správců o náhradním plnění.
 5. Při zániku členství podle odstavce 3 písmene d přechází na spolek veškeré prostředky spolku, které měl člen v držení.
 6. O vyloučení člena, který hrubým způsobem porušuje stanovy nebo vnitřní předpisy, rozhoduje rada správců a rozhodnutí schvaluje předseda.

 

Článek 4

Práva a povinnosti členů

 

 1. Práva členů:
  1. účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím a podávat na ní stížnosti proti rozhodnutím jiných orgánů spolku nebo vznášet dotazy
  2. účastnit se všech jednání ostatních orgánů spolku a obracet se na ně s návrhy, stížnostmi a dotazy týkajícími se činnosti spolku a obdržet na ně odpověď
  3. volit a být volen do orgánů spolku
  4. být průběžně informován o jednáních orgánů spolku
 2. Povinnosti členů:
  1. dodržovat stanovy, vnitřní směrnice spolku a respektovat mimořádná nařízení rady správců
  2. platit včas členské příspěvky ve stanovené výši
  3. spravovat zařízení, která užívá sdružení pro komunikaci, a která jsou v jeho dispozici tak, aby mohly plnit účel sdružení a aby nikomu nevznikla škoda
  4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku

 

Článek 5

Orgány RoudNet z.s.

 

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  1. členská schůze
  2. rada správců
  3. předseda
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, statutární orgány jsou volené.
 4. Funkční období statutárních orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě úmrtí člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období či odvoláním daného člena členskou schůzí z důvodu hrubého porušení jeho povinností. Členství ve volených orgánech se člen může vzdát i na vlastní žádost, kterou doručí v písemné formě předsedovi spolku.
 5. Spolek může k plnění svých cílů zřídit další trvalé nebo dočasné orgány.

 

Článek 6

Členská schůze RoudNet z.s.

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Na členské schůzi jsou voleni členové do všech dalších orgánů spolku.
 2. Členská schůze je svolávána nejméně jednou za 12 měsíců předsedou na základě jeho rozhodnutí. Členskou schůzi musí předseda svolat také na písemnou žádost alespoň jedné třetiny členů spolku, a to do dvou měsíců od doručení žádosti o jejím konání. Oznámení o konání členské schůze zveřejní předseda nejméně 14 dní předem. Pokud členskou schůzi nesvolá předseda v předepsaném termínu, může ji svolat kterýkoli člen sdružení stejným způsobem.
 3. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba.
 4. Člen přítomný na tomto valném shromáždění disponuje jedním hlasem. Člen spolku může udělit písemnou plnou moc jinému členu RoudNet z.s., který ho bude v jeho nepřítomnosti zastupovat na členské schůzi. Rozsah této plné moci není omezen a je dán dohodou pověřujícího a pověřeného člena.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň jedna třetina členů RoudNet z.s.. Nesejde-li se dostatečný počet členů spolku ve stanovenou hodinu, mají přítomní členové po uplynutí dalších 30 minut právo jednat a usnášet se jako řádný sněm.
 6. Dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a zastoupených členů členská schůze
  1. schvaluje změny stanov spolku
  2. rozhoduje o začlenění spolku do širšího organizačního rámce nebo o vystoupení z něj
  3. rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku
 7. Nadpoloviční většinou hlasů přítomných a zastoupených členů členská schůze
  1. schvaluje rozpočet spolku
  2. určuje výši základního členského příspěvku
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku a plán činnosti na další období
  4. vydává si jednací řád
  5. rozhoduje o návrzích a stížnostech členů
  6. v odůvodněných případech může některé ze svých pravomocí přenést na předsedu.
 8. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Článek 7

Předseda RoudNet z.s.

 

 1. Předseda musí být osoba starší 18 let, která je členem spolku.
 2. Předseda je druhým nejvyšším orgánem spolku a zastupuje jej na veřejnosti. Při tomto jednání je vázán stanovami, usneseními a rozhodnutími členské schůze spolku. Podepisuje písemnosti jménem RoudNetu z.s.
 3. Organizuje a koordinuje činnost spolku, svolává jeho zasedání.
 4. Odpovídá členské schůzi za plnění jejího usnesení.
 5. Předseda vykonává svou funkci i po skončení jeho funkčního období až do zvolení nového předsedy. Po skončení své činnosti předseda předá agendu a materiál ve správě spolku nově zvolenému předsedovi do šesti týdnů.
 6. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho jeho zástupce. V takovém případě přebírá zástupce veškeré pravomoci a povinnosti předsedy do té doby, dokud není předseda schopen vykonávat svou funkci, nebo do data následující členské schůze.
 7. Práva a povinnosti předsedy spolku:
  1. koordinuje a zajišťuje celkovou činnost spolku ve vztahu ke státním organům
  2. jmenuje zástupce spolku do širších organizačních struktur, jichž je RoudNet z.s. členem
  3. svolává sněm spolku a organizačně zajišťuje jeho jednání
  4. schvaluje vnitřní předpisy spolku předložené radou správců
  5. schvaluje mimorozpočtové výdaje, které musí být dodatečně předloženy ke schválení valné hromadě
  6. rozhoduje o odměnách členům sdružení v mezích, které určí valná hromada
  7. spolurozhoduje o přijetí nových členů spolku či jejich vyloučení

 

Článek 8

Rada správců RoudNet z.s.

 

 1. Počet členů rady správců navrhuje předseda na základě potřeb spolku a rozhoduje o něm členská schůze.
 2. Členy rady správců navrhuje předseda a volí je členská schůze.
 3. Práva rady správců:
  1. odpojit člena spolku na omezenou dobu od sítě Internet, jestliže svým konáním člen omezuje nebo ohrožuje řádný provoz sítě RoudNet z.s. Podrobnosti stanoví vnitřní předpisy.
  2. na základě hrubého porušení vnitřních předpisů nebo stanov spolku navrhnout předsedovi vyloučení člena spolku
  3. navrhnout členskému shromáždění novou výši členských příspěvků
 4. Povinnosti rady správců:
  1. úkolem rady správců je zejména napomoci předsedovi koordinovat rozvoj a údržbu sítě za účelem naplňování cílů sdružení
  2. spravovat hardware v majetku spolku a předkládat předsedovi a členské schůzi seznam investic potřebných pro další rozvoj sítě RoudNet z.s.

 

Článek 9

Majetek a hospodaření RoudNet z.s.

 1. Majetek spolku se skládá z inventáře, finančních prostředků, nemovitostí a hospodářských zařízení se všemi jeho movitostmi i nemovitostmi. Předseda upraví způsoby nabývání, vlastnění a vyřazování majetku spolku. Ve finančních záležitostech, kterými se rozumí zejména výběr a správa členských příspěvků, zakládání, používání a rušení účtů, správa hotovosti apod. je pověřen předseda.

 

Článek 10

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud se členské schůzi nepodaří zvolit předsedu a jeho zástupce a dosavadní předseda a zástupce odmítnou nadále své funkce vykonávat, RoudNet z.s. se rozpouští a zaniká.
 2. Spolek může zaniknout způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech. V případě zániku spolku bude s jeho majetkem naloženo podle rozhodnutí členské schůze.
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzi RoudNet z.s.